arap

Asi v oles dg param;

Kata Turunan:

arapa

v diolesnya dg param;

arap.ang

v oleskan dg param;

arap.anga

v dioleskannya dg param;

ka.a.rap (ka.rap)

v dioles dg param (oleh);

ka.a.rap.ang (ka.rap.ang)

v dioleskan dg param (oleh);

nga.rap

v mengoles dg param;

nga.rap.ang

v mengoleskan dg param