asah

1. a rata: natahné -- pekarangannya rata

2. a sama, sebanding: -- dum-dumanné sama pembagiannya

Kata Turunan:

asah.ang

1. v ratakan

2. v samakan

asah.anga

1. v diratakannya

2. v disamakannya

asah.in

v samai;

asah.ina

v disamainya;

asah-asah

a sama sebanding; sama besar;

ka.a.sah.ang (ka.sah.ang)

1. v diratakan (oleh)

2. v disamakan (oleh)

ka.a.sah.in (ka.sah.in)

1. v diratai (oleh)

2. v disamai (oleh)

nga.sah.ang

1. v meratakan

2. v menyamakan

nga.sah.in

v menyamai