ati.dre.ti

n wirama dg metrum ---UU - U- U U U - UUU UUUU= 19 suku kata