1bak

n tinta cina

2bak

n bak; kotak besar tempat air, sampah, dsb