ba.ka

1. n bangau

2. a ki munafik: pedanda -- pendeta yg munafik (dl cerita Tantri)