1ba.ki

a mati haid; tidak mendapat haid lagi; menopause

2ba.ki

n talam dr kayu atau bambu