ba.pak

1. n bapak

2. n sebutan kpd laki-laki dewasa dl pergaulan modern