be.da.gal

v terobos, tubruk;

Kata Turunan:

be.da.gala

v ditubruknya;

be.da.gal.ang

v tubrukkan;

be.da.gal.anga

v ditubrukkannya;

ka.be.da.gal

v ditubruk (oleh);

ka.be.da.gal.ang

v ditubrukkan (oleh);

ma.da.gal

v tertubruk