be.leh

Ks v telan;

Kata Turunan:

be.leha

v ditelannya;

ka.be.leh

v ditelan (oleh);

me.leh

v menelan