bi.cak, ma.bli.cak.an

n bekas tapak kaki (dl jumlah banyak)