1blit.bit

1. n pagar dr bilah bambu

2. n pagar bambu sebuah kuburan

Kata Turunan:

blit.bit.in

v beri berpagar; pagari;

blit.bit.ina

v dipagarinya;

ka.blit.bit.in

v dipagari (oleh);

ma.blit.bit

v berpagar bilah bambu;

mlit.bit.in

v memagari

2blit.bit → bit.bit