bok.bok

v beri sekehendaknya;

Kata Turunan:

bok.bok.in

v beri sekehendaknya;

bok.bok.ina

v diberinya sekehendak: ~ pipis diberinya uang sekehendaknya;

ka.bok.bok.in

v diberi sekehendaknya (oleh);

mok.bok.in

v memberi sekehendaknya