1bong.kar

v bongkar;

Kata Turunan:

bong.kara

v dibongkarnya: umahé ~ rumah itu dibongkarnya;

bong.kar.anga

v dibongkarkannya;

bong.kar.in

v bongkari;

bong.kar.ina

v dibongkarinya;

ka.bong.kar

v dibongkar (oleh);

ka.bong.kar.ang

v dibongkarkan (oleh);

ka.bong.kar.in

v dibongkari (oleh);

ma.bong.kar

v terbongkar;

mong.kar

v membongkar: ~ umah membongkar rumah;

mong.kar.ang

v membongkarkan;

mong.kar.in

v membongkari

2bong.kar

n sj kartu ceki