1buk.buk

v timbun;

Kata Turunan:

buk.buka

v ditimbunnya;

buk.buk.in

v timbuni;

buk.buk.ina

v ditimbuninya;

ka.buk.buk

v ditimbun (oleh);

ka.buk.buk.in

v ditimbuni (oleh);

ma.buk.buk

v tertimbun;

muk.buk

v menimbun;

muk.buk.in

v menimbuni

2buk.buk, muk.buk

v berkata-kata tidak menentu