ce.gah

a kecewa: i adi -- tusing napetang dedaaran adik kecewa (krn) tidak tersedianya makanan