cé.tak

v cetak;

Kata Turunan:

cé.taka

v dicetaknya;

cé.tak.an

n cetakan;

cé.tak.ang

v cetakkan;

cé.tak.anga

v dicetakkannya;

ka.cé.tak

v dicetak (oleh): bukuné suba ~ buku itu sudah dicetak;

ka.cé.tak.ang

v dicetakkan (oleh);

ma.cé.tak

v tercetak;

nyé.tak

v mencetak: kantoré ~ buku liu pesan kantor itu banyak sekali mencetak

nyé.tak.ang

v mencetakkan;

pe.nyé.tak.an

n alat untuk mencetak