cim.ped, cim.ped.an

n teka-teki;

Kata Turunan:

ma.cim.ped.an

v berteka-teki;

nyim.ped

v mengajukan teka-teki: icang ~ cai madé saya memberi teka-teki, engkau menebak