cra.ki

1. n dagang rempah-rempah

2. n tempat rempah-rempah yg berpetak-petak bujur sangkar: -- keling, ki amat kikir