dek.dek

v hancur; lumat: praboté -- remuk perabotan itu hancur-lebur; -- lidek hancur-lebur; -- renyuh hancur-lebur (tt pikiran);

Kata Turunan:

dek.dek.ang

v hancurkan;

dek.dek.anga

v dihancurkannya;

dek.dek.in

v buat lebih hancur;

dek.dek.ina

v dibuatnya lebih hancur;

ka.dek.dek.ang

v dihancurkan (oleh);

ka.dek.dek.in

v dibuat lebih hancur (oleh);

nek.dek.ang

v menghancurkan;

nek.dek.in

v membuat lebih hancur;

pa.dek.dek.in

v buat lebih hancur lagi