dem.pal

v poles tebal-tebal;

Kata Turunan:

dem.pala

v dipolesnya tebal-tebal;

dem.pal.ang

v poleskan tebal-tebal;

dem.pal.anga

v dipoleskannya tebaltebal;

ka.dem.pal

v dipoles tebal-tebal (oleh);

ma.dem.pal

v terpoles tebal-tebal;

nem.pal

v memoles tebal-tebal;

nem.pal.ang

v memoleskan tebal-tebal;

pa.nem.pal

n pemoles