dém.plok

v poles tebal-tebal;

Kata Turunan:

dém.ploka

v dipolesnya tebal-tebal: muané ~ aji pupur mukanya dipoles tebal-tebal dg bedak;

dém.plok.ang

v poleskan tebal-tebal;

dém.plok.anga

v dipoleskannya tebaltebal;

dém.plok.in

v polesi tebal-tebal;

dém.plok.ina

v dipolesinya tebal-tebal;

ka.dém.plok

v dipoles tebal-tebal (oleh);

ka.dém.plok.ang

v dipoleskan tebal-tebal (oleh);

ka.dém.plok.in

v dipolesi tebal-tebal (oleh);

ma.dém.plok

v terpoles tebal-tebal;

ném.plok

v memoles tebal-tebal;

ném.plok.ang

v memoleskan tebal-tebal;

ném.plok.in

v memolesi tebal-tebal