dres.ti

v lahir: sarwa -- yg sudah ada sejak dulu;