du.mi.lah

v menyala; bercahaya-cahaya; berkobar-kobar