1é

n huruf kelima pd abjad Bali dg huruf Latin

2é

p kata seru yg sejajar dg hai dl bahasa Indonesia: -- eda negak ditu hai, jangan duduk di situ