em.bas

1a bebas: suba -- sebelé sudah bebas dr cemar; 2Asi v lahir: okan idané sampun -- anaknya sudah lahir;

Kata Turunan:

em.bas.ang

1. v bebaskan

2. v lahirkan

em.bas.anga

1. v dibebaskannya

2. v dilahirkannya

ngem.bas.ang

1. v membebaskan

2. v melahirkan