1em.pul

v sembul; mancur: yéh -- air mancur; tirta --1 sumber air suci; 2 nama pura di Tampaksiring

2em.pul

n tanah gembur hasil galian binatang