gén.jang-gén.jong → gén.jong

génjang-gén.jong

v bergoyang-goyang;