gla.yah, pa.gla.yah

v terlentang tidur-tiduran (tt banyak orang);

Kata Turunan:

gla.yah-gla.yah

v terlentang tidur-tiduran