1gro.jog → gro.bog

2gro.jog

n tempat air dr bambu atau kulit labu yg bermoncong