ideh, ma.i.deh

(mi.deh) v berpindah pindah;

Kata Turunan:

ideh-ideh

v pindah-pindah;

ma.i.deh.an (mi.deh.an)

v berpindah ke sana ke sini