im.pus

v ikat kedua belah kaki;

Kata Turunan:

im.pusa

v diikatnya kedua belah kaki;

ka.im.pus (kim.pus)

v diikat kedua belah kaki (oleh);

ma.im.pus (mim.pus)

v diikat kedua belah kaki;

ngim.pus

v mengikat kedua belah kaki: ~ siap mengikat kedua belah kaki ayam