ja.mah, nya.mah

v menyetubuhi;

Kata Turunan:

ja.maha

v disetubuhinya;

ka.ja.mah

v disetubuhi (oleh)