ju.juh

v jangkau;

Kata Turunan:

ju.juha

v dijangkaunya;

ju.juh.ang

v jangkaukan;

ju.juh.anga

v dijangkaukannya;

ka.ju.juh

v dijangkau (oleh);

ka.ju.juh.ang

v dijangkaukan;

ma.ju.juh

v terjangkau

nyu.juh

v menjangkau;

nyu.juh.ang

v menjangkaukan