ka.ki

n kakek;

Kata Turunan:

ma.ka.ki

v memanggil kakek