ka.ngin

n timur: sing nawang -- kauh, ki tidak tahu apa-apa;

Kata Turunan:

ka.ngin.an

n sebelah timur: umah ~ rumah di sebelah timur;

ka.ngin.ang

v geser ke timur;

ka.ngin.anga

v digesernya ke timur;

nga.ngin.ang

v menuju ke timur