ka.prag, ma.ka.prag-ka.prag.an

a berhamburan; berserakan

ka.a.prag (ka.prag)

v digertak (oleh);