ke.bi.eng, ma.ke.bi.eng

v hilang seketika (tt bau, suara, dsb)