1ke.bi.ur, ma.ke.bi.ur

v menyala (besar sekilas dan tiba-tiba)

2ke.bi.ur