1ke.cik, nge.cik

v berbunyi spt suara jangkrik

2ke.cik