1ke.das

a bersih;

Kata Turunan:

ke.das.ang

v bersihkan;

ke.das.anga

v dibersihkannya;

ke.das.in

v bersihi;

ke.das.ina

v dibersihkannya;

nge.das.ang

v membersihkan;

nge.das.in

v membersihi;

ka.ke.das.ang

v dibersihkan;

ka.ke.das.in

v dibersihi;

ma.ke.das-ke.das

v membersihkan tempat

2ke.das, nge.das

ra.hi.na n subuh