ke.duk

v keruk; keduk;

Kata Turunan:

ka.ke.duk.an

n hasil mengeruk; hasil mengeduk;

ka.ke.duk.in

v dikeruk; dikeduk;

ke.duka

v dikeruknya; dikeduknya;

ke.duk.ang

v kerukkan; kedukkan;

ke.duk.anga

v dikerukkannya; dikedukkannya;

ke.duk.in

v keruk; keduk;

ke.duk.ina

v dikeruknya; dikeduk-nya;

ma.ke.duk

v dikeruk; dikeduk;

ma.ke.duk.an

v terkeruk; terkeduk;

nge.duk

v mengeruk; mengeduk: ~ sémér mengeruk sumur;

nge.duk.ang

v mengerukkan; mengedukkan;

nge.duk.in

v mengeruk; mengeduk;

pa.nge.duk.an

n alat untuk mengeruk; alat untuk mengeduk