ke.em

v eram;

Kata Turunan:

ka.ke.em

v dierami (oleh);

ka.ke.em.ang

v dieramkan;

ka.ke.em.in

v ditaruh pd petarangan untuk dierami;

ke.ema

v dieraminya;

ke.em.an

n eraman: taluh ~ telur eraman;

ke.em.ang

v eramkan;

ke.em.in

v taruh pd petarangan untuk dierami;

ke.em.ina

v ditaruhnya pd petarangan untuk dierami;

ma.ke.em

v mengeram: siapé suba ~ ayam itu sidah mengeram;

ma.ke.em.ang

v mengeramkan;

ma.ke.em.in

v mengisi petarangan dg telur untuk dierami: ~ siap taluh kuwir mengisi petarangan ayan dg telur bebek (untuk dierami);

nge.em

v mengerami: bébéké ento ~ taluh siap bebek itu mengerami telur ayam;

nge.em.ang

v mengeramkan;

nge.em.in

n menaruh di petarangan untuk dierami;

pa.nge.em.an

n pengeraman (alat penetas)