1kéh.kéh

v kais: padiné -- siap padi itu dikais ayam;

Kata Turunan:

kéh.kéha

v dikaisnya;

ké.kéh.an

n kaisan;

ké.kéh.ang

v kaiskan;

ma.kéh.kéh

v terkais;

ngéh.kéh

1. v mengais

2. v ki mencari penghidupan

ngéh.kéh.ang

v mengaiskan

2kéh.kéh