1kem.bul, kem.bul.in

v keroyok;

Kata Turunan:

ka.kem.bul.in

v dikeroyok;

kem.bul.ina

v dikeroyoknya;

ngem.bul.in

v mengeroyok

Gabungan Kata:

kem.bul dua

dikeroyok oleh dua orang;

2kem.bul, ma.kem.bul

a gemuk: sampi ~ sapi gemuk