ke.mit

Ami v jaga; tunggui;

Kata Turunan:

ma.ke.mit

v berjaga: ~ di pura berjaga di pura;

nge.mit

v menjaga; menunggui;

pa.ke.mit

n penunggu; penjaga