ké.ngin

Ami adv boleh: nénten -- medal mrika tidak boleh keluar ke sana