ke.pin.ding

n sj pohon kepundung yg warna kulit buahnya ungu