1ke.tug

v debar: sakit -- sj penyakit jantung (berebar-debar);

Kata Turunan:

nge.tug

v berdebar;

ke.tug-ke.tug

v berdebar-debar

2ke.tug → ke.pug