ki.kir

1. n kikir

2. v asah (dg kikir): -- besiné asahlah besi itu

Kata Turunan:

ka.ki.kir

v dikikir (oleh);

ka.ki.kir.in

v dikikiri;

ki.kira

v dikikirnya;

ki.kir.an

n hasil mengikir: luung ~né bagus kikirannya;

ki.kir.ang

v kikirkan: ~ tiang regaji

kikirkan saya

gergaji;

ki.kir.anga

v dikikirkannya;

ki.kir.in

v kikiri;

ki.kir.ina

v dikikirinya;

ma.ki.kir

v terkikir;

ngi.kir

v mengikir;

ngi.kir.ang

v mengikirkan;

ngi.kir.in

v mengikiri