ki.sid

v pindah (tempat);

Kata Turunan:

ka.ki.sid.ang

v dipindahkan (oleh);

ka.ki.sid.in

v dijauhi (duduk);

ka.sad-ki.sid

v berpindah-pindah;

ki.sid.ang

v pindahkan;

ki.sid.anga

v dipindahkannya;

ki.sid.in

v jauhi (duduk): ~ ia negak jauhi duduknya dr dia;

ki.sid.ina

v dijauhinya;

ma.ki.sid

v berpindah: ia suba ~ uli dini ia sudah pindah dr sini;

ngi.sid

v memindahkan (anak catur, halma, dsb);

ngi.sid.ang

v memindahk

ngi.sid.in

v menjauhi